सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (ब.उ.शि.न. ३७१००१०४ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्याक्तिहरुलाई पुनःएकिकरण परीयोजना (ReMi Project) SWISS SDC नगद अनुदान तर्फ ) 2080-06-12
2 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धमा । 2080-06-10
3 निर्देशन सम्बन्धमा । 2080-06-07
4 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (ब.उ.शि.न. ३७१००१०१ रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम तेश्रो चरण (SaMi III Phase) SWISS SDC नगद अनुदान तर्फ ) 2080-06-05
5 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ( ब.उ.शि.न. ३५०४१०११ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (विषेश कार्यक्रम समेत) दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सिप परियोजना दोश्रो चरण (ENSSURE II Phase) SWISS SDC नगद अनुदान तर्फ ) 2080-06-04
6 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (ब.उ.शि.न. ३५०४१०११ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (विषेश कार्यक्रम समेत) नेपाल व्यवसायिक योग्यता प्रणाली दोश्रो चरण (NVQS II Phase) SWISS SDC नगद अनुदान तर्फ ) 2080-06-04
7 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (ब.उ.शि.न. ३५०४१०११ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (विषेश कार्यक्रम समेत) गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम (QualiTy) SWISS SDC नगद अनुदान तर्फ ) 2080-06-04
8 वैदेशिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्ती सम्बन्धमा सूचना 2080-05-22
9 वैदेशिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्ती सम्बन्धमा सूचना 2080-05-22
10 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2080-05-15
11 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2080-05-15
12 Invitation for Bids 2080-05-13
13 सूचना 2080-05-12
14 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा । 2080-05-04
15 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तरीय सेवाकालिन तालिममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा । 2080-05-04
16 TSA, CGAS, RMIS संचालनमा सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा । 2080-05-04
17 सरुवा सम्बन्धि सूचना । 2080-05-01
18 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2080-04-31
19 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2080-04-31
20 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (नेपालको चिया निर्यात अभिवृद्धिमा दिगोपना कार्यक्रम ई.आइ.एफ.नगद अनुदान) 2080-04-30