Financing Reports

Fiscal Year 2073-74

Quarterly (1st Quarter-2073/74) Debt Position of Government of Nepal (GoN)

Quarterly (2nd Quarter-2073/74) Debt Position of Government of Nepal (GoN)

Quarterly (3rd Quarter-2073/74) Debt Position of Government of Nepal (GoN)

Fiscal Year 2072-73

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ भाग १ मूल आर्थिक विवरण

Debt Report 2072-73

सार्वजनिक संस्थानहरुमा आर्थिक वर्ष २०७२्/७३ सम्म भएको लगानीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन

Quarterly (4th Quarter-2072/73) Debt Position of Government of Nepal (GoN)

Quarterly (3rd Quarter-2072/73) Debt Position of Government of Nepal (GoN)

Quarterly (2nd Quarter-2072/73) Debt Position of Government of Nepal (GoN)

Quarterly (1st Quarter-2072/73) Debt Position of Government of Nepal (GoN)

Fiscal year 2071-72

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ भाग १ मूल आर्थिक विवरण

Debt Report 2071-72

Quarterly (4th Quarter-2071/72) Debt Position of Government of Nepal (GoN)

Quarterly  (3rd Quarter-2071/72) Debt Position of Government of Nepal (GoN)

Quarterly (2nd Quarter-207172) Debt Position of Government of Nepal (GoN)

Quarterly  (1st Quarter-2071/72) Debt Position of Government of Nepal (GoN)

Debt Report 2070-71

सार्वजनिक संस्थानमा श्रृण तथा शेयर लगानीको बार्षिक प्रतिवेदन २०७०-७१

सार्वजनिक संस्थानहरुमा श्रृण तथा लगानीको बार्षिक प्रारम्भिक प्रतिबेदन २०७१-७२

श्रृण तथा लगानीको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन