Downloads

आ.व. २०७४।७५ को सोधभर्ना हुने वैदेशिक श्रोतको बजेट निकासा फुकुवा तथा आयोजना लेखा सिफारिस गर्ने कार्यविधि ।

अनुगमन/निरीक्षण फाराम

सरुवा मापदण्ड २०७३

आन्तरिक लेखापरिक्षण कार्यविधि निर्देशिका,२०७३

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुमा कार्यरत नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समुहका कर्मचारीहरुको सरुवा तथा काजसम्वन्धी मापदण्ड, २०७३       अनुसुची १      अनुसुची २       अनुसुची ३

आ.व. २०७३/७४ को सोधभर्ना श्रोतको बजेट निकासा फुकुवा कार्यविधि तथा आयोजना लेखा सिफारिस 

भ्रमण खर्च (चौथो स‌शोधन) नियमावली, २०७२

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुको वार्षिक अनुगमन सूचकहरु

नेपाल सरकारको सरकारी सम्पत्ति सूचना प्रणाली सम्बन्धी (PAIS) software सच्चालन सम्वन्धी Manual (परिमार्जित २०७२)

एकल खाता कोष प्रणाली संचालन निर्देशिका, २०७२

आ.ब. २०७१/७२ को शोधभर्ना श्रोतको बजेट निकासा फुकुवा कार्यविधि, २०७१

आन्तरिक लेखा परिक्षण निर्देशिका,२०६८

म.ले.प. फारमहरु

परिमार्जित म.ले.प.फारामहरू कार्यान्वयन निर्देशिका

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान २०७०

Nepal Public Sector Accounting Standards 2070

Financial Procedure Rules 2064 (Arthik Karyabidhi Niyamawali, Nepali)

Sarbajanik Kharid Ain- 2063

Sarbajanik Kharid Niyamawali, 2064

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४